Huippu-uinnin Tähtiseurat

Uimaliiton HuimaSeura-toiminta on osa Olympiakomitean Tähtiseura-ohjelmaa. HuimaSeura-toiminta on väline seuran kehitystyöhön ja tunnuspiirteet laadukkaalle huippu-uintiseuralle. Kaikki tähtää uimarin arkiharjoittelun laadun parantamiseen ja menestysedellytysten luomiseen.

Uimaliitossa on kuusi HuimaSeuraa 2020

HuimaSeura-status on kuudella seuralla. Cetus Espoo, Helsingfors Simsällskap, Oulun Uinti, Swimming Jyväskylä, TaTU Tampere ja Uinti Tampere ovat saaneet myös Tähtiseura-tunnuksen.

Uimaliiton HuimaSeura-toiminta tähtää kansainvälisen huippu-uinnin kehittämiseen. HuimaSeura-statuksen saavat seurat, jotka ovat täyttäneet HuimaSeura-kriteerit. Kriteerien täyttymistä tarkastellaan auditointikäynneillä. HuimaSeura-toimintamallin tarkoituksena on edistää uimaseurojen laatua yhteisten kriteerien kautta. Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen huippu-uinnin arki.

HuimaSeura-toiminta jatkuu, seuraava huippuseura-auditointi on vuonna 2022

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) on mukana toteuttamassa HuimaSeura-toimintaa Uimaliiton kanssa. Toimintaa ohjaa seuroilta kerätty palaute ja toiminnan tavoitteena on vahvistaa kärkiseurojen huippu-uinnin valmennusprosesseja ja seuran organisaation toimintaa.

Tavoitteena on myös vuosien 2020-2021 aikana, että jokainen HuimaSeura (Tähtiseura) käy läpi lasten ja nuorten Tähtiseura-prosessin, jollei sitä vielä ole. Tällä hetkellä Uinti Tampere ja TaTU Tampere ovat myös lasten ja nuorten Tähtiseuroja. Tähtiseurojen kaikki osa-alueet ovat ( lapset ja nuoret, aikuiset ja huippuseura)  Oulun Uinnilla ja Swimming Jyväskylällä.

HuimaSeura-auditointi seurassa jakautuu kahdelle päivälle. Jako perustuu palautekyselyyn, jossa nähtiin tärkeänä eriyttää seuran urheilujohto, organisaatio ja valmennus.


Peruskriteerit toteutuvat laatukriteerien kautta

Laatukriteerit muodostavat kolme kokonaisuutta

1. Valmentautumisprosessi seurassa

  • Uimarinpolku (polun kuvaus ja sen yhteys valmennukseen)
  • Valmennuskäytännöt (esim. tasoryhmien muodostaminen, huippujen yksilöllinen valmennus, akatemiayhteistyö)
  • Tukitoiminnot (esim. fysioterapia)

2. Seuran toiminnan organisointi ja toimintakulttuuri

  • Valmentajien osaamisen kehittäminen (valmentajien kouluttaminen, seuran sisäiset mallit)
  • Seuran hallinto ja johtaminen (toimenkuvat, tiedonvälitys, jäsenistön kuuntelu, yhteisöllisyys)
  • HuimaSeura työpaikkana (työnantajan velvollisuudet, työhyvinvoinnista huolehtiminen)
  • Seuran talous (kestävä taloussuunnittelu, maksujen läpinäkyvyys, huippu-uinnin tuki)

3. Seuran toimintaedellytykset ja edunvalvonta

  • Seuran suhteet muihin toimijoihin (kunta, lajiliitto, urheiluakatemia…)
  • Seuran mainekuva, markkinointi ja viestintä (logot, seuran näkyvyys paikallisesti)

Yhteenvetoa kaudelta 2016–2017

Uusi HuimaSeura-auditointiprosessi käynnistyi marraskuussa 2016, uusina seuroina mukaan tulivat Uinti Tampere, TaTU Tampere ja Oulun Uinti. Nämä kolme seuraa haki mukaan toiseen prosessiin ja he toimittivat ennakkomateriaalin auditointeja varten alkukevään aikana. Auditoinnit suoritettiin seurakäynteinä maaliskuussa 2017.

HuimaSeura-toiminta huipentui 2015 alkaneella kaudella HuimaSeurojen väliauditointeihin huhti-toukokuussa 2017. Väliauditointeihin osallistui kaikki neljä seuraa: Swimming Jyväskylä, Helsingfors Simsällskap, Cetus Espoo ja Raision Urheilijat. Kolmelle seuralle myönnettiin HuimaSeura-status kahden vuoden määräajaksi. Toiminnan tarkoituksena on tarkastella, miten seura on työskennellyt auditoinnissa havaittujen kehityskohteiden parantamiseksi.

Yhteensä HuimaSeura-auditoinneissa tavattiin yli 60 seurojen toimijaa. Kauden päätösseminaarissa Vierumäellä  oli seurojen toiveesta kouluttajana Sitran Helena Mustikainen, aiheena prosessien ja projektien johtaminen. Keskusteluissa nousi valmentajilta toive, että Uimaliitto käynnistäisi kansainvälisen mentoriohjelman nuorille, uuden sukupolven valmentajille. Ohjelma tukisi uimareiden ja valmentajien huipulleja aikuismenestykseen johtavaa tietä suomalaisessa uinnissa. Mentoriohjelma käynnistyi heinäkuussa 2020 hakijoiden haastatteluin ja 15.9.valitaan mentoriohjelman osallistujat. 

Toiminnan laatutekijät, tehdäänkö oikeita asioita

Vuonna 2019 auditoinneissa keskityttiin jo aiemmin statuksen saaneiden seurojen osalta kehityskohteisiin, valmennusprosesseihin ja jokainen seura avasi oman menestyssuunnitelmansa. Tavoitteiden saavuttamisen toimenpiteet kirjattiin menestyssuunnitelmaan yksityiskohtaisesti. Urheilutoiminnan ydinasiat kirjattiin OK:n Tähtiseura-alustaan. 

Uusia Huimaseuroja ei vuoden 2019 auditoinnissa ollut. Seuravierailuissa pureuduttiin seuran toimintaan, valmennuskäytänteisiin ja haastateltiin altaalla sekä uimareita että valmentajia. 

Auditoinnissa tarkasteltiin myös seuraorganisaation toimintaa valmennustoiminnan tukena. Seurojen ammattimaistunut toiminta on tuonut omia mahdollisuuksia ja haasteita organisoitumiseen. Jäsenistön osallistaminen muuhunkin kuin harrastamiseen on edelleen tärkeää.

HuimaSeura-kriteeristöä kehitetään auditointien ja palautekyselyjen 2017 ja 2019 pohjalta. Tähtiseuraohjelmaan ja HuimaSeura-menestyssunnitelmaan perustuva auditointi tehdään jälleen vuonna 2022. HuimaSeura-statuksen saaneet seurat saavat liitolta tukea valmennusosaamisen kehittämiseen. 

Lisätietoja auditoinneista ja HuimaSeura-prosessista antaa Marjoona Teljo marjoona.teljo@uimaliitto.fi / 050 354 8441 ja Tommi Pulkkinen tommi.pulkkinen@uimaliitto.fi / 044 5068929