HuimaSeura-toiminta 2017

Väline seuran kehitystyöhön ja tunnuspiirteet laadukkaalle huippu-uintiseuralle. Kaikki tähtää uimarin arkiharjoittelun laadun parantamiseen ja menestysedellytysten luomiseen

Uimaliitossa on kuusi HuimaSeuraa

Kevään 2017 HuimaSeura-kiertue on päättynyt ja HuimaSeura-status on myönnetty kuudelle seuralle. Onneksi olkoon Cetus Espoo, Simmis, Swimming Jyväskylä, TaTU Tampere, Uinti Tampere ja Oulun Uinti!

Uimaliiton HuimaSeura-toiminta tähtää kansainvälisen huippu-uinnin kehittämiseen. HuimaSeura-statuksen saavat seurat, jotka ovat täyttäneet HuimaSeura-kriteerit. Kriteerien täyttymistä tarkastellaan auditointikäynneillä. HuimaSeura-toimintamallin tarkoituksena on edistää uimaseurojen laatua yhteisten kriteerien kautta. Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen huippu-uinnin arki.

Kauden 2016–2017 toiminta

Uusi HuimaSeura-auditointiprosessi käynnistyi marraskuussa 2016, uusina seuroina mukaan tulivat Uinti Tampere, TaTU Tampere  ja Oulun Uinti. Nämä kolme seuraa haki mukaan toiseen prosessiin ja he toimittivat ennakkomateriaalin auditointeja varten alkukevään aikana. Auditoinnit suoritettiin seurakäynteinä maaliskuussa 2017.

HuimaSeura-toiminta huipentui 2015 alkaneella kaudella HuimaSeurojen väliauditointeihin huhti-toukokuussa 2017. Väliauditointeihin osallistui kaikki neljä seuraa: Swimming Jyväskylä, Helsingfors Simsällskap, Cetus Espoo ja Raision Urheilijat. Kolmelle seuralle myönnettiin HuimaSeura-status kahden vuoden määräajaksi. Toiminnan tarkoituksena on tarkastella, miten seura on työskennellyt auditoinnissa havaittujen kehityskohteiden parantamiseksi. 

Yhteensä HuimaSeura-auditoinneissa tavattiin yli 60 seurojen toimijaa. Päätösseminaarissa 19.5.2017 Varalassa kokoonnuttiin keskustelemaan seurojen tilanteista ja jakamaan hyviä käytäntöjä. Molemmissa auditointiprosesseissa auditoijina toimivat Uimaliiton kehityspäällikkö Ippe Natunen ja tutkija Outi Aarresola KIHUsta.

Toiminnan laatutekijät, tehdäänkö oikeita asioita

Tänä vuonna auditoinneissa keskityttiin jo aiemmin statuksen saaneiden seurojen osalta kehityskohteisiin. Nämä liittyivät muun muassa valmennuslinjaan, valmennuskäytäntöihin tai toimintakäsikirjaan. Kehitystehtävissä oli edistytty hyvin.

Uusien seurojen osalta auditointi perustui HuimaSeura-kriteeristön mukaiseen itsearviointiin. Tämän lisäksi tutustuttiin kaksi päivää kunkin seuran toimintaan ja haastateltiin altaalla sekä uimareita että valmentajia. 

Auditoinnissa tarkasteltiin myös seuraorganisaation toimintaa valmennustoiminnan tukena. Seurojen ammattimaistunut toiminta on tuonut omia mahdollisuuksia ja haasteita organisoitumiseen. Jäsenistön osallistaminen muuhunkin kuin harrastamiseen on edelleen tärkeää.

HuimaSeura-kriteeristöä kehitetään auditointien ja palautekyselyn pohjalta. HuimaSeura-kriteeristöön perustuva laajempi auditointi tehdään jälleen vuonna 2019. HuimaSeura-statuksen saaneet seurat saavat liitolta tukea valmennusosaamisen kehittämiseen. 

HuimaSeurat kokoontuvat Uimaliitto Areenassa 11.11.2017 Helsinkiin Laatuseura-seminaariin. HuimaSeurojen yhteisiä täsmätapaamisia järjestetään eri teemojen puitteissa, mm. HuimaSeurojen valmennuspäälliköt ja päävalmentajat kokoontuvat yhteisesti sovittuna ajankohtana keskustelemaan uinnin lajikohtaisesta vaatimusanalyysistä ja Top Team-valmennusryhmä-toiminnasta.

Lisätietoja auditoinneista ja HuimaSeura-prosessista antaa uintiurheilun kehityspäällikkö Ippe Natunen.

Peruskriteerit toteutuvat laatukriteerien kautta

Laatukriteerit muodostavat kolme kokonaisuutta

1. Valmentautumisprosessi seurassa

  • Uimarinpolku (polun kuvaus ja sen yhteys valmennukseen)
  • Valmennuskäytännöt (esim. tasoryhmien muodostaminen, huippujen yksilöllinen valmennus, akatemiayhteistyö)
  • Tukitoiminnot (esim. fysioterapia)

2. Seuran toiminnan organisointi ja toimintakulttuuri

  • Valmentajien osaamisen kehittäminen (valmentajien kouluttaminen, seuran sisäiset mallit)
  • Seuran hallinto ja johtaminen (toimenkuvat, tiedonvälitys, jäsenistön kuuntelu, yhteisöllisyys)
  • HuimaSeura työpaikkana (työnantajan velvollisuudet, työhyvinvoinnista huolehtiminen)
  • Seuran talous (kestävä taloussuunnittelu, maksujen läpinäkyvyys, huippu-uinnin tuki)

3. Seuran toimintaedellytykset ja edunvalvonta

  • Seuran suhteet muihin toimijoihin (kunta, lajiliitto, urheiluakatemia…)
  • Seuran mainekuva, markkinointi ja viestintä (logot, seuran näkyvyys paikallisesti)